Calendari de pagament de tributs

Nou calendari de pagament de tributs pel nostre municipi:

DE L’1 DE JULIOL AL 31 D’AGOST 2020
Impost de vehicles de tracció mecànica.
Taxes habitatges i locals.
Cementiris.

DE L’1 DE SETEMBRE AL 30 D’OCTUBRE 2020
Impost sobre béns immobles urbans.
Impost sobre béns immobles rústics.
Impost sobre activitats econòmiques.

En el següent enllaç hi ha Decret del Consell Comarcal amb tota la informació.

DECRET