EDICTE: Terminis de cobrament en voluntària de tributs

En compliment d’allò que disposa l’article 102.3 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el Consell Comarcal del Baix Empordà, anuncia els terminis de
cobrament en voluntària dels tributs de cobrament periòdic d’aquest municipi.

Podeu accedir a l’edicte al següent enllaç: EDICTE PADRONS COBRATORIS