Edictes

Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 5996 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública de padrons cobratoris 2021 2n trimestre subministrament aigua potable
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5847 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació d'uns padrons cobratoris
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5821 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 95-0 Edicte: 4302 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Suspensió d'atorgament de llicències relatives a usos i instal·lacions de producció d'energies renovables (eòlica, fotovoltaica i altres)
Exercici: 2021 Bop: 78-0 Edicte: 3195 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació del padró cobratori de subministrament d'aigua potable corresponent al 1er trimestre 2021
Exercici: 2021 Bop: 66-0 Edicte: 2561 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació de padrons cobratòris de l'any 2021 corresponents a la 1a cobrança
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2554 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública d'un projecte d'obra municipal
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 16 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació del text refós de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10025 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva d'uns projectes tècnics
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9984 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020